ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสนธญา    ไทรบุญจันทร์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดนราภิรมย์
สังกัด
  สพป.นครปฐม เขต 2
e-mail
  sontayasai@gmail,com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034-900039