ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลดาวัลย์    ฤทธิ์เดชรัมย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวรดิษฐ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4