ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กมลรัศมิ์    ลิ่มเถาว์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองจิก
สังกัด สพป.กระบี่