ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายไพศาล    ไหลงาม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกระทุ่มล้ม
สังกัด
  สพป.นครปฐม เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  02-429-6189