ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพรรษา    ใจเฉื่อย
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)