ยินดีต้อนรับ


นางวนิดา  ทุมประเสน
ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ชื่อ-สกุล
  นางวนิดา    ทุมประเสน

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลนครพนม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4251-1198