ยินดีต้อนรับ


นางยอพกลิ่น  จำปาไชยศรี
ครู โรงเรียนบ้านท่าอุเทน

ชื่อ-สกุล
  นางยอพกลิ่น    จำปาไชยศรี

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าอุเทน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  042581297