ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิภาดา    เศษบุบผา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อแกบ่อทอง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3