ยินดีต้อนรับ


นายปิยะ  เจียมไพเราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุด

ชื่อ-สกุล
  นายปิยะ    เจียมไพเราะ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศม. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองดุด
e-mail
  naipiya@msn.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042535994