ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมาน    สาครจิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบากัน
สังกัด สพป.กระบี่