ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสากล    มีน้อย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศบ พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพระพุทธ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044321574