ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสากล    มีน้อย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพระพุทธ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044321574