ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุษณิษา    ภาสกานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพันธ์สงวน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3