ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จันทร์ฉาย    โพธิอาภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เติมแสงไขปากช่องวิทยา
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4