ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจันทร์ฉาย    โพธิอาภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เติมแสงไขปากช่องวิทยา
สังกัด
  สพป.นครราชสีมา เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-311326