ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจันทร์ฉาย    โพธิอาภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เติมแสงไขปากช่องวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-311326