ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเสน่ห์    ร่างมณี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองหลุมพอ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -