ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุปราณี    แช่มครบุรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 4