ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรทิพา    วิเศษอุดม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองตะแบก
สังกัด
  สพป.นครราชสีมา เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-430668