ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรทิพา    วิเศษอุดม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านคลองตะแบก
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4