ยินดีต้อนรับ


นางพรทิพา  วิเศษอุดม
ครู โรงเรียนบ้านคลองตะแบก

ชื่อ-สกุล
  นางพรทิพา    วิเศษอุดม

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองตะแบก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-430668