ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิชิต    สมสุข
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อ่าวลึก
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075681363