ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุภา    เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่ง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817373