ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประยุทธ    ชาวดง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแฝก
e-mail
  Yoot_banfack@hotmail.go.th
หมายเลขโทรศัพท์
  087-2579728