ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนันต์    ศรีชาย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านเขากลม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075644159