ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกนกพร    แถวโสภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044964103