ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กนกพร    แถวโสภา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 7