ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกนกพร    แถวโสภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
สังกัด
  สพป.นครราชสีมา เขต 7
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044964103