ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กนกพร    แถวโสภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7