ยินดีต้อนรับ


นางกนกพร  แถวโสภา
ครู โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

ชื่อ-สกุล
  นางกนกพร    แถวโสภา

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์