ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายษณกร    พึ่งหล้า
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขางาม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน