ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิรัตน์    ภูผาสุข
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุ่มเม่าวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043601522/063-0103937