ยินดีต้อนรับ


นายวิชาญ  ภูผิวคำ
ครู โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นายวิชาญ    ภูผิวคำ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุ่มเม่าวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0910530758