ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มาโนช    ด้วงชู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยพลูหนัง
สังกัด สพป.กระบี่