ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอมรรัตน์    นาคทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองแรด
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680184