ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัจราพร    พรหมทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองกก
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680154