ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประดิษฐ์    คงไพฑูรย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางเหรียง
สังกัด
สพป.กระบี่