ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุภา    ทวีแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดโรงเหล็ก
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4