ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิชิต    คงจ้อย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาพนม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075624211