ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561)
ปีการศึกษา || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด || จำนวนนักเรียน แยกเพศ แยกชั้นเรียน(Excel) || ข้อมูลนักเรียนภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
70010001
43
37
80
3
107
109
216
7
76
64
140
5
0
0
0
0
226
210
436
15
70010002
23
9
32
3
37
32
69
6
23
21
44
3
0
0
0
0
83
62
145
12
70010003
16
29
45
2
52
35
87
6
0
0
0
0
0
0
0
0
68
64
132
8
70010005
25
15
40
2
54
55
109
6
0
0
0
0
0
0
0
0
79
70
149
8
70010007
4
2
6
2
15
6
21
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
8
27
8
70010009
7
6
13
2
22
16
38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
22
51
8
70010010
14
21
35
3
22
13
35
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
34
70
9
70010011
1
3
4
2
13
6
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
14
9
23
7
70010013
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
70010014
24
22
46
2
65
64
129
6
0
0
0
0
0
0
0
0
89
86
175
8
70010015
3
8
11
2
13
11
24
6
0
0
0
0
0
0
0
0
16
19
35
8
70010016
4
5
9
2
16
13
29
6
0
0
0
0
0
0
0
0
20
18
38
8
70010017
20
15
35
2
66
49
115
6
0
0
0
0
0
0
0
0
86
64
150
8
70010018
38
30
68
3
85
81
166
6
55
33
88
4
0
0
0
0
178
144
322
13
70010019
22
32
54
2
86
62
148
6
49
39
88
3
0
0
0
0
157
133
290
11
70010020
48
31
79
4
121
106
227
8
0
0
0
0
0
0
0
0
169
137
306
12
70010021
7
5
12
2
7
10
17
5
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
29
7
70010022
6
3
9
2
21
12
33
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
15
42
8
70010023
26
23
49
2
64
54
118
6
0
0
0
0
0
0
0
0
90
77
167
8
70010024
8
10
18
2
25
24
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
33
34
67
8
70010025
11
8
19
2
31
32
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
40
82
8
70010026
10
3
13
3
42
33
75
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
36
88
9
70010027
13
7
20
2
20
17
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
33
24
57
8
70010029
12
11
23
2
25
24
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
35
72
8
70010030
9
13
22
2
28
23
51
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
36
73
8
70010031
20
27
47
3
27
20
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
47
47
94
9
70010032
51
55
106
5
142
117
259
8
49
59
108
4
0
0
0
0
242
231
473
17
70010033
12
10
22
3
40
23
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
33
85
9
70010034
11
8
19
3
32
35
67
6
28
13
41
3
0
0
0
0
71
56
127
12
70010035
16
15
31
3
25
27
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
42
83
9
70010036
28
20
48
3
69
59
128
6
0
0
0
0
0
0
0
0
97
79
176
9
70010038
19
7
26
3
37
31
68
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
38
94
9
70010039
28
35
63
3
131
104
235
9
59
44
103
3
0
0
0
0
218
183
401
15
70010040
20
17
37
2
62
56
118
6
0
0
0
0
0
0
0
0
82
73
155
8
70010041
15
22
37
2
61
48
109
6
30
16
46
3
0
0
0
0
106
86
192
11
70010042
10
11
21
3
24
20
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
31
65
9
70010043
7
7
14
2
23
23
46
6
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
60
8
70010044
339
291
630
18
1406
1314
2720
64
0
0
0
0
0
0
0
0
1745
1605
3350
82
70010045
257
231
488
13
1271
1043
2314
50
314
258
572
13
0
0
0
0
1842
1532
3374
76
70010046
11
7
18
2
32
20
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
43
27
70
8
70010047
23
22
45
3
46
34
80
6
0
0
0
0
0
0
0
0
69
56
125
9
70010048
49
46
95
4
134
130
264
12
90
69
159
6
0
0
0
0
273
245
518
22
70010049
5
2
7
2
17
8
25
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
10
32
8
70010051
2
6
8
2
20
12
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
18
40
8
70010052
7
12
19
2
33
29
62
6
0
0
0
0
0
0
0
0
40
41
81
8
70010053
11
7
18
3
19
23
42
6
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
60
9
70010054
14
12
26
2
33
38
71
6
0
0
0
0
0
0
0
0
47
50
97
8
70010055
11
6
17
2
26
24
50
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
30
67
8
70010056
68
60
128
4
183
168
351
12
0
0
0
0
0
0
0
0
251
228
479
16
70010057
24
17
41
2
77
71
148
6
0
0
0
0
0
0
0
0
101
88
189
8
70010058
39
40
79
3
124
112
236
7
85
66
151
5
0
0
0
0
248
218
466
15
70010059
12
12
24
3
30
22
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
34
76
9
70010060
13
12
25
3
32
29
61
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
41
86
9
70010061
9
11
20
3
23
31
54
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
42
74
9
70010062
4
7
11
2
18
12
30
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
19
41
8
70010063
31
12
43
3
39
39
78
6
0
0
0
0
0
0
0
0
70
51
121
9
70010064
13
10
23
3
22
18
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
28
63
9
70010065
18
17
35
3
38
31
69
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
48
104
9
70010066
12
18
30
3
29
24
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
42
83
9
70010067
243
201
444
14
549
593
1142
28
0
0
0
0
0
0
0
0
792
794
1586
42
70010068
25
18
43
3
58
48
106
6
0
0
0
0
0
0
0
0
83
66
149
9
70010069
73
66
139
6
175
159
334
12
0
0
0
0
0
0
0
0
248
225
473
18
70010070
10
9
19
3
29
36
65
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
45
84
9
70010071
10
10
20
2
49
34
83
6
0
0
0
0
0
0
0
0
59
44
103
8
70010072
10
6
16
3
22
18
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
24
56
9
70010073
17
20
37
2
257
220
477
16
0
0
0
0
0
0
0
0
274
240
514
18
70010074
21
20
41
2
45
57
102
6
0
0
0
0
0
0
0
0
66
77
143
8
70010075
8
29
37
2
71
75
146
6
32
38
70
3
0
0
0
0
111
142
253
11
70010076
15
14
29
2
30
33
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
47
92
8
70010077
11
7
18
2
40
36
76
6
0
0
0
0
0
0
0
0
51
43
94
8
70010078
9
10
19
2
25
24
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
34
68
8
70010080
7
7
14
2
22
33
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
40
69
8
70010082
8
10
18
2
44
41
85
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
51
103
8
70010083
19
20
39
2
77
57
134
6
55
42
97
3
0
0
0
0
151
119
270
11
70010084
4
1
5
2
13
21
34
6
0
0
0
0
0
0
0
0
17
22
39
8
70010085
17
7
24
2
34
37
71
6
0
0
0
0
0
0
0
0
51
44
95
8
70010086
15
10
25
3
27
13
40
5
0
0
0
0
0
0
0
0
42
23
65
8
70010087
18
9
27
2
28
21
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
46
30
76
8
70010088
52
34
86
4
88
99
187
6
47
40
87
3
0
0
0
0
187
173
360
13
70010089
30
31
61
2
88
101
189
6
47
27
74
3
0
0
0
0
165
159
324
11
70010091
5
1
6
2
11
8
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
16
9
25
7
70010092
11
12
23
3
20
19
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31
62
9
70010093
17
13
30
2
63
58
121
6
56
47
103
4
0
0
0
0
136
118
254
12
70010094
13
4
17
3
27
17
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
40
21
61
9
70010095
7
6
13
2
24
21
45
6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
27
58
8
70010096
19
13
32
2
59
44
103
6
21
22
43
3
0
0
0
0
99
79
178
11
70010097
49
41
90
3
372
360
732
24
172
185
357
10
0
0
0
0
593
586
1179
37
70010098
49
46
95
4
176
161
337
12
0
0
0
0
0
0
0
0
225
207
432
16
70010099
43
41
84
3
125
123
248
10
0
0
0
0
0
0
0
0
168
164
332
13
70010100
37
25
62
3
120
102
222
11
0
0
0
0
0
0
0
0
157
127
284
14
70010101
12
9
21
2
27
22
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
31
70
8
70010102
13
15
28
2
41
20
61
6
0
0
0
0
0
0
0
0
54
35
89
8
70010103
36
31
67
2
85
76
161
6
0
0
0
0
0
0
0
0
121
107
228
8
70010104
7
9
16
2
25
24
49
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
33
65
8
70010106
16
10
26
2
33
33
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
43
92
8
70010107
18
3
21
2
38
56
94
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
59
115
8
70010108
11
9
20
2
12
15
27
6
0
0
0
0
0
0
0
0
23
24
47
8
70010109
8
5
13
2
27
12
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
17
52
8
70010110
9
13
22
2
26
25
51
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
38
73
8
70010111
43
25
68
4
124
115
239
9
83
75
158
6
0
0
0
0
250
215
465
19
70010112
32
19
51
2
95
79
174
6
49
33
82
3
0
0
0
0
176
131
307
11
70010113
41
25
66
2
114
105
219
6
0
0
0
0
0
0
0
0
155
130
285
8
70010114
56
63
119
4
182
163
345
11
0
0
0
0
0
0
0
0
238
226
464
15
70010115
71
71
142
5
245
206
451
15
65
64
129
5
0
0
0
0
381
341
722
25
70010116
89
94
183
6
342
323
665
18
0
0
0
0
0
0
0
0
431
417
848
24
70010117
30
23
53
3
39
45
84
6
0
0
0
0
0
0
0
0
69
68
137
9
70010119
9
9
18
2
40
22
62
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
31
80
8
70010120
14
21
35
2
58
47
105
6
0
0
0
0
0
0
0
0
72
68
140
8
70010121
3
7
10
2
3
6
9
5
0
0
0
0
0
0
0
0
6
13
19
7
70010122
11
14
25
2
41
31
72
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
45
97
8
70010123
33
26
59
2
97
78
175
6
0
0
0
0
0
0
0
0
130
104
234
8
70010124
15
11
26
2
63
40
103
6
0
0
0
0
0
0
0
0
78
51
129
8
70010125
7
16
23
2
24
39
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
55
86
8
70010126
13
11
24
2
36
44
80
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
55
104
8
70010127
3
11
14
2
46
30
76
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
41
90
8
70010128
32
31
63
2
112
110
222
6
0
0
0
0
0
0
0
0
144
141
285
8
70010129
9
9
18
2
30
35
65
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
44
83
8
70010130
30
29
59
3
99
75
174
6
0
0
0
0
0
0
0
0
129
104
233
9
70010131
11
11
22
2
60
30
90
6
0
0
0
0
0
0
0
0
71
41
112
8
70010132
10
18
28
2
49
39
88
6
0
0
0
0
0
0
0
0
59
57
116
8
70010134
1
0
1
1
7
4
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4
12
6
70010135
5
9
14
2
22
14
36
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
23
50
8
70010136
2
2
4
2
5
9
14
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
11
18
8
70010137
22
17
39
2
125
114
239
7
66
56
122
6
0
0
0
0
213
187
400
15
70010138
42
37
79
5
142
108
250
9
0
0
0
0
0
0
0
0
184
145
329
14
70010139
3
4
7
2
10
12
22
6
0
0
0
0
0
0
0
0
13
16
29
8
70010140
18
12
30
3
39
31
70
6
14
13
27
3
0
0
0
0
71
56
127
12
70010141
16
15
31
2
64
55
119
6
31
20
51
3
0
0
0
0
111
90
201
11
70010142
10
4
14
3
19
21
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
25
54
9
70010143
45
39
84
3
91
80
171
7
0
0
0
0
0
0
0
0
136
119
255
10
70010144
9
4
13
2
21
14
35
6
0
0
0
0
0
0
0
0
30
18
48
8
70010145
14
19
33
2
42
32
74
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
51
107
8
70010146
19
26
45
3
47
42
89
6
0
0
0
0
0
0
0
0
66
68
134
9
70010147
16
11
27
3
27
19
46
6
0
0
0
0
0
0
0
0
43
30
73
9
70010148
17
24
41
3
31
24
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
48
48
96
9
70010149
16
13
29
3
35
29
64
6
0
0
0
0
0
0
0
0
51
42
93
9
70010150
34
26
60
3
65
81
146
6
0
0
0
0
0
0
0
0
99
107
206
9
70010151
7
5
12
2
16
14
30
6
0
0
0
0
0
0
0
0
23
19
42
8
70010152
10
10
20
2
24
10
34
6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
20
54
8
70010153
8
4
12
2
29
33
62
6
12
11
23
3
0
0
0
0
49
48
97
11
70010154
2
1
3
1
6
4
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5
13
5
70010155
9
6
15
2
29
26
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
38
32
70
8
70010157
16
12
28
2
29
35
64
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
47
92
8
70010158
21
14
35
2
42
32
74
6
0
0
0
0
0
0
0
0
63
46
109
8
70010159
7
7
14
3
7
9
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0
14
16
30
9
70010160
23
12
35
2
49
39
88
6
0
0
0
0
0
0
0
0
72
51
123
8
70010161
8
11
19
2
52
26
78
6
0
0
0
0
0
0
0
0
60
37
97
8
70010162
0
0
0
0
5
5
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
10
4
70010163
13
15
28
3
36
31
67
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
46
95
9
70010164
21
16
37
3
30
38
68
6
35
15
50
3
0
0
0
0
86
69
155
12
70010165
29
15
44
2
50
56
106
6
0
0
0
0
0
0
0
0
79
71
150
8
70010166
13
3
16
2
23
31
54
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
34
70
8
70010170
13
9
22
2
23
24
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
33
69
8
70010171
20
21
41
2
64
67
131
6
0
0
0
0
0
0
0
0
84
88
172
8
70010173
11
7
18
2
31
27
58
6
14
7
21
3
0
0
0
0
56
41
97
11
70010174
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
70010175
8
6
14
2
29
18
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
24
61
8
70010176
40
43
83
4
119
97
216
7
0
0
0
0
0
0
0
0
159
140
299
11
70010177
30
11
41
3
31
43
74
6
0
0
0
0
0
0
0
0
61
54
115
9
70010178
29
35
64
2
84
77
161
6
44
35
79
3
0
0
0
0
157
147
304
11
70010179
31
22
53
2
95
81
176
6
0
0
0
0
0
0
0
0
126
103
229
8
70010180
31
29
60
3
102
88
190
10
0
0
0
0
0
0
0
0
133
117
250
13
70010181
11
17
28
3
41
22
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
39
91
9
70010182
6
10
16
3
18
21
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24
31
55
9
70010183
7
7
14
3
19
18
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
26
25
51
9
70010184
49
45
94
3
105
120
225
6
73
82
155
5
0
0
0
0
227
247
474
14
70010185
32
34
66
2
85
74
159
6
0
0
0
0
0
0
0
0
117
108
225
8
70010186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70010187
14
8
22
3
27
28
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
36
77
9
70010188
22
19
41
3
57
36
93
6
0
0
0
0
0
0
0
0
79
55
134
9
70010189
19
8
27
2
39
34
73
6
0
0
0
0
0
0
0
0
58
42
100
8
70010190
12
18
30
3
30
29
59
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
47
89
9
70010191
13
7
20
3
28
16
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
23
64
9
70010192
16
18
34
2
40
46
86
6
22
15
37
3
0
0
0
0
78
79
157
11
70010193
26
18
44
2
64
58
122
6
0
0
0
0
0
0
0
0
90
76
166
8
70010194
18
13
31
2
52
39
91
6
0
0
0
0
0
0
0
0
70
52
122
8
70010195
18
14
32
2
38
56
94
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
70
126
8