โรงเรียนนายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวมธุรสณี กวางทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจิดาภา ใจห่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายโสภณ แก้วสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมนึก นาห้วยทราย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเอนก พรมชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบุญธรรม พัชรเลขกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรัชนีกร นันทะเสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขวัญสิริ กลิ่นพยอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางญาณี สืบสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเชษฐา ทิพยโสต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปรีดา เชตฐราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศราวุธ กัลปดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุวรรณ์ ธรรมวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรพินท์ ธราทอง
นางสาวชญานุช ทับทิมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ