โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายวิทยา ประชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)

นางสาวอัญชลี ธูปพร
นางนพรัตน์ แก้วกัลยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) โทรศัพท์: 036784433 อีเมล์: thairathlopburi1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ โทรศัพท์: 0853460893 อีเมล์: hnoy18@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ