โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

รายงาน sar

บทสรุป

    

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       ตั้งอยู่เลขที่       หมู่ที่  3     ถนน  -   ตำบล       ผักขะ             อำเภอ      

วัฒนานคร        จังหวัด        สระแก้ว    รหัสไปรษณีย์                27160           โทรศัพท์            -            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ     อนุบาลปีที่ 1        ถึงระดับ     ประถมศึกษาปีที่ 6  เขตพื้นที่บริการการศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  หมู่ที่ 3 ,7 ,13  ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ผู้บริหาร     นายมานพ  มันตะรักษ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด      ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้  ตั้งแต่   11   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553   จนถึงปัจจุบัน  มีบุคลากรครู จำนวน 4 คน ผู้เรียน จำนวน 65 คน

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

        มาตรฐานที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

20

19.5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5)

5

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5)

5

4.5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5)

5

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5)

5

5

5

ดีเยี่ยม

 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

65

64.8

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20)

20

20

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (20)

20

20

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา (20)

20

20

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5)

5

4.8

5

ดีเยี่ยม

 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

5

4.5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5)

5

4.5

5

ดีเยี่ยม

 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และขุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (5)

5

5

5

ดีเยี่ยม

 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5

5

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น(5)

5

5

5

ดีเยี่ยม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา

          มาตรฐานที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ลำดับที่

มาตรฐานที่

ชื่อมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ดีมาก

1

1

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ดีมาก

2

2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม

3

3

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

4

4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

ดีมาก

5

5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ดีมาก

6

6

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

7

7

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

8

8

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

9

9

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

10

10

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวน  การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ดีเยี่ยม

11

11

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ดีเยี่ยม

12

12

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง  

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

13

ดีเยี่ยม

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

14

ดีเยี่ยม

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ดีเยี่ยม

15

ดีเยี่ยม

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ดีเยี่ยม

          มาตรฐานที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าระดับดี ได้แก่

              ไม่มี

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( 3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

สรุปผล

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

• ด้านคุณภาพผู้เรียน

1)       ผู้เรียนอ่านหนังลือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง

2)       ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของขุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเดินแถวเข้าชั้นเรียน เป็นต้น

1) ผู้เรียน มีผลการประเมินระดับชาติและระดับ ท้องถิ่นลดลง

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ ผู้บริหารสถานศึกษา

1)       ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม บทบาท

2)       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

1)       ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

2)       ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

1)       ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ

2)       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3)       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

4)       ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำ จากคณะกรรมการวิจัย

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1)       ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

2)       ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น ป.1 – ป6 ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3)       ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัด

4)       ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา

5)       ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

6)       ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนา

• ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

1)       โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยดำเนินการในรูปของคณะ กรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

• ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

1)       สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

2)       นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1.       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

2.       การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

3.       การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

4.       การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมชน

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ

1.       การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21

2.       การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

3.       การจัดสรรครูผู้สอนให้ครบชั้น

4.       การสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพการใช้งานที่ดีพร้อม

 

 

 นายมานพ มันตะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่

นายสังวาลย์ กลำเงิน
นางสาวรัชฎาพร พิมพ์บุบผา
นายอภิใน หันทยุง
นางเอมอร พรหมชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260186 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรักษ์ ขันตี โทรศัพท์: 0876162211 อีเมล์: Apirakk2013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]