โรงเรียนสุรนารีวิทยาคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
07การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
06การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
05การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
04การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
03การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
02การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
01การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

นายสมัคร ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา
นางพรรณี วันชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา
นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา
นางสุพิชฌาย์ โสแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา
นางสาวกอบเกื้อ อุตสาหกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรนารีวิทยา

นายอดุลย์ เปลื้องสันเทียะ
นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทรศัพท์: 044255740 อีเมล์: srn_korat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา โยธายุทธ โทรศัพท์: 0851058838 อีเมล์: yotayut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ