โรงเรียนธารทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายประภาส สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธารทองพิทยาคม
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธารทองพิทยาคม
นางดวงเดือน เขื่อนคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธารทองพิทยาคม

นางสาวอนุสรา โนน้ำคำ
นางไกรวรรณ สาช่อฟ้า
นางสาววงศ์เดือน ทองดี
นายจักรพงษ์ กุ้งมะเริง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-661207 อีเมล์: thantong@thantong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายบัญชา งึดเกาะ โทรศัพท์: 0810531065 อีเมล์: bancha@thantong.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]