โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียน

นายสุรชัย งามชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)

นางอิงกมล เทศแก้ว
นางชุติกาญจน์ ไพรงาม
นางอัจฉราภรณ์ อุดมเสียง
นายประกิจ สังข์โกมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: bantamo.prasart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอิงกมล เทศแก้ว โทรศัพท์: 0908903002 อีเมล์: aing-gamon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]