คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสง่า พูลพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเมียง
นายสัจภาส สำราญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเมียง

นางสาวณชลนิภา จันทร์ทยุง
นางจุฑารัตน์ สุขสำราญ
นายศักรินทร์ สมปอง
นางวิไลลักษณ์ ผ่องศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

164
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมะเมียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-590453 อีเมล์: banmamiang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิไลลักษณ์ ผ่องศรี โทรศัพท์: 0918540586 อีเมล์: bulan_bunsan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]