โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 • ข้อมูลบุคลากร
 •  

  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง
  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า    กลุ่มเครือข่าย ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด  อำเภอ เดชอุดม    สพป.อบ.5
  ที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง อันดับ(คศ.) วุฒิ(ย่อ) วิชาเอก วิชาที่สอน หมายเลขโทรศัพท์
  1 นางโกษีย์  วงศ์สุธา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา - 081-7254875
  2 นางประมูล  ภูผา ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 คบ. คหกรรม ทุกลุ่มสาระ/ป.2 087-8791598
  3 นางอุบลรัตน์  คูณสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ/ป.4 089-5783080
  4 นางอาภรณ์  บังศรี ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 คบ. คหกรรม ทุกลุ่มสาระ(ปฐมวัย) 081-9760352
    นายอาทิตย์  ยิ่งใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 วท.บ สัตวบาล วิทยาศาสตร์/ป.4-6 089-5786863
  5 นางประดิษฐ์  ญาณกิตติ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 คบ. พลศึกษา ทุกลุ่มสาระ/ป.5 081-3897177
  6 นายชัยยศ  ชัฎขันธกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 วท.ม. วัดผล/คอมพิวเตอร์ ทุกลุ่มสาระ/ป.6 087-8728781
  8 นางรัศมี  เสนาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 คบ. บรรณารักษ์ ทุกลุ่มสาระ/ป.3 085-7664370
  9 นางวิยะดา   พรมกอง ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ/บริหารการศึกษา ทุกลุ่มสาระ/ป.1 082-1558475
  10 นางสาววนิดา  แก้วใส ครู คศ.1 - ศศ.ม. ประถมศึกษา/บริหารการศึกษา ทุกลุ่มสาระ(ปฐมวัย) 086-2488097
  11 นายธนกฤต  นุสาตรสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ - วท.บ อุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) - 088-7159257
  12 นายถวิล  วงค์คำเหลา นักการภารโรง - ม.6 - - 085-7638210

    

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายลือชา ศรีบุญเรือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาภรณ์ บังศรี

 • นายชัยยศ ชัฎขันธกิจ

 • นางประดิษฐ์ ญาณะกิตติ

 • นางสาวศุภาพิชญ์ สมวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370630 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาว สุปราณี สิมพันธ์ โทรศัพท์: 0884817025 อีเมล์: Ratthapumdangwongdom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]