ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเวตวันวิทยา สุรีรัตน์ พัฒพันธ์

นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวตวันวิทยา

นายวีระพงศ์ วิลามาศ
นางวัชราภรณ์ โสภารัตน์
นางปิยนุช พวงพันธ์
นายพงศธร โพธิ์สิงห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,898
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวตวันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-361316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายรักศักดิ์ ปริหา โทรศัพท์: 045-361316 อีเมล์: lovesak_1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]