โรงเรียนบ้านโนนว่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนว่าน ว่าที่ ร.ต. สุวัฒน์ สุขประเสริฐ

นายวงศ์ชัย บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนว่าน

นางสาวหนูเวียง กรุณา
นายแพงศรี โคตรวงศ์
นายพงษ์พร ผ่องใส
นายวงศ์ชัย บุญศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนว่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370565 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหนูเวียง กรุณา โทรศัพท์: 34050146 อีเมล์: nuwieng@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]