โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

นายสมใจ หอมทรัพย์
นางสาวสิยาพัฐ เคหารมย์
นางมุกดาวรรณ ก้านทอง
นางสาวจิตษ์สุดา สามารถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045429126 อีเมล์: chadhee_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิยาพัฐ เคหารมย์ โทรศัพท์: 098-1762163 อีเมล์: ouy_2529@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]