โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การรับนักเรียน

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

นางสุภาวดี เกตุมาตย์
นายเทพภิรุฬ แน่นอุดร
นายจตุพร กาหาวงศ์
นางปราณี สุขสำราญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

210
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-850452 อีเมล์: anghinschool04@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัสรินทร์ คูณภาค โทรศัพท์: 0853395389 อีเมล์: rusarin.by2519@gmaiil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]