โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ

ประกาศโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

เรื่อง  นโยบายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีการศึกษา 2561

.......................................

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดนโยบายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.  การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

2.  การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

3.  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

4.  การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

5.  การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

6.  การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

7.  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ

8.  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน

ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือน  พฤษภาคม พุทธศักราช  2561

 

 

ทองอินทร์  จาระงับ

(นายทองอินทร์  จาระงับ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน การขอลาอออก
คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือประชาชน การรับนักเรียน

นายทองอินทร์ จาระงับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

นายสุนทร สุนิพันธ์
นายพีรศักดิ์ ศิริพัฒนทรัพย์
นางสาวพีรานันท์ ตุ้มทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ เกษศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,761
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959515 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิวาส สิทธิโสม โทรศัพท์: 0818766645 อีเมล์: taem198110@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]