คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอลาออก
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือการรับนักเรียน

นายคงเดช กุลบุญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าคำ

นางลำพึง ทองแสง
จ.ส.ต.หญิงจิราพร ลาธุลี
นายบุญโฮม พรมสุข
นางสาววิภาวรรณ คำผุย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-959590 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุพาพร สายรัตน์ โทรศัพท์: 0836606364 อีเมล์: nong_nacknot@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]