คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้น ป.1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่
คู่มือการรับนักเรียนขอองโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านดอนไร่

นายสมศักดิ์ ทัศบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนไร่

นายวีระศักดิ์ อุตมะ
นางปองศิลป์ วรสาร
นายสมเจตน์ เจตนา
นางสุประภา กิ่งแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045520086 อีเมล์: amnat0014@amnat-ed.go.th,ma754@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุภัทธราวดี ภิญโญ โทรศัพท์: 0895857862 อีเมล์: pinyo.017@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]