โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ประกาศโรงเรียนปลาค้าวหนองน ้าเที่ยง เรื่อง คู่มือส้าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
คูู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
คู่มือการขอย้ายออก
คู่มือการรับนักเรียน

นายเทอดศักดิ์ ทองกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง

นายกิตติศักดิ์ กาฬเกตุ
นายเหรียญชัย โพธารินทร์
นางกัลยา โพธารินทร์
นางสาวช่อผกา โพธารินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045543099 อีเมล์: amnat0067@amnat-ed.go.th,plakao.2452@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรัช เอกศรี โทรศัพท์: 0817900227 อีเมล์: plakao.2452@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]