โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
              1.1 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โทรศัพท์ 042-021093   
Website :  http://www.tasa-ad.ictbk.net      E-mail : tasaat660085@gmail.com                  
   1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  6 
             1.3  มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  1)  บ้านท่าสะอาด  หมู่  1  ,2)  บ้านท่าสะอาดใต้  หมู่  11  ,3)  บ้านสมสนุก  หมู่  6  ,4)  บ้านโนนสวาท  หมู่  7  ,5)  บ้านสุขเจริญ  หมู่  12  ,6)  บ้านอุดมพร  หมู่  9  ,7)  บ้านยางชุม  หมู่  5

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
   2.1   ผู้บริหารชื่อ นายประดับ  มหาโคตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

   2.2  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 โรงเรียนบ้านท่าสะอาดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2498 โดยนายอำเภอบึงกาฬเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  และใช้ศาลาการเปรียญวัดภูมิบาล บ้านท่าสะอาด  เป็นสถานที่เรียน  โดยมีนายพจน์  มาลัยตรองเป็นครูใหญ่  มีนักเรียนบ้านท่าสะอาดและบ้านหัวแฮตมาเข้าเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในปี พ.ศ.  2500  นายพจน์  มาลัยตรอง  และกรรมการหมู่บ้าน  ได้สงวนเนื้อที่  สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนประมาณ  21  ไร่  97  ตารางวา  เมื่อวันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  2501  นายพจน์  มาลัยตรอง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนาสวรรค์  อำเภอบึงกาฬ  และได้ย้าย นายยงยุทธ  พันธ์พรหม  มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.2502  ทางราชการได้ย้ายนายยงยุทธ์  พันธ์พรหม  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนศึกษาธิการอำเภอเซกา  แล้วได้ย้ายนายสิงห์ทอง  ชูตระกูล  มาเป็นครูใหญ่แทน  ในปีเดียวกันทางสภาตำบลได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  6,05625  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียน  และเสร็จในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2506  และทางราชการได้ย้ายนายสิงห์ทอง  ชูตระกูล  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  และได้ย้ายนายดำรง  ทะแพงพันธ์  มาดำรงตำแหน่งแทน  ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน  15,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคาร  ป.1ซ.  ขนาด  8.50 ´  32  เมตร  จำนวน  4  ห้องเรียน  และมีชาวบ้านร่วมสมทบงบประมาณ  อีก  2,000  บาท

วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2506  ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดภูมิบาลไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านท่าสะอาด”   

      ในปีเดียวกันกรมทางหลวงแผ่นดิน  ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกสร้างสำนักงานกรมทางหลวง  จึงได้ขอแบ่งเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่เศษ  โดยตกลงกับกรรมการศึกษาว่า  จะปรับเนื้อที่ให้ทั้งหมด  และหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกจะคืนเนื้อที่ดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

     พ.ศ.  2507  ครูใหญ่  กรรมการศึกษาและชุมชน  มีมติให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และได้สละงบประมาณเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว  ขนาด  

8 ´  22  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  60,000  บาท  โดยทางราชการสมทบอีก  30,000  บาท  และได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2509   มีนักเรียน  25  คน  และในปีเดียวกันทางราชการได้ย้าย  นายกองศรี  ชารีราษฎร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

   พ.ศ.  2510  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียน  จำนวน  30,000  บาท  และได้นำมาต่อเติมอาคาร  ป.1ซ  อีก  3  ห้องเรียน  รวมเป็น  7  ห้องเรียน  สร้างเสร็จในวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2510  โดยใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

   พ.ศ.  2511  ทางราชการได้ย้าย  นายวีระแมน  สีหะมนตรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย  ที่  528/2512

   พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1ซ.  จำนวนเงิน  45,000  บาท  เป็นการต่อเติมอาคารเรียนเป็น  7  ห้องเรียน  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2515  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  25,000  บาท  สร้างเสร็จในวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ.  จำนวน  100,000  บาท  ขนาด  3  ห้องเรียน  แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2515

   พ.ศ.  2517  โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์  ซื้อหิน  ทราย  เป็นเงิน  1,000  บาท  สมทบกับศูนย์อนามัย  เขต 4  ขอนแก่น  สร้างถังเก็บน้ำฝนจำนวน  4  คอลัมน์  แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2517   ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  จำนวน  5,000  บาท  สร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  เป็นเงิน  5,900  บาท  

   พ.ศ.  2526  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน  (กศ.พช.)  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการประมงในโรงเรียน  และในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2526  ทางราชการได้ย้ายนายสมเดช  ปิ่นสูรย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  นายวีระแมน  สีหะมนตรี  ในปีเดียวกัน  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/26  ขนาด  6 ´ 9  ´  4  เมตร  และส้วมแบบองค์การ  2  หลัง  6  ที่ ใช้งบประมาณ  300,000  บาท  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 103  ใช้งบประมาณ  890,000  บาท

   วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529  ทางราชการได้ย้ายนายบุญจันทร์  เขียวคำ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหัวแฮต  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทนนายสมเดช  ปิ่นสูรย์

   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2530  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติงบประมาณ  80,000  บาท  เพื่อสร้างส้วมแบบ  601/26  แล้วเสร็จในเดือนมกราคม  พ.ศ.  2531

    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2542  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  110,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่  และงบประมาณอีก  1,840,000  บาท  ก่อสร้างอาคาร  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  และได้รื้ออาคารเรียน  แบบ  ป.1ซ.  จำนวน  1  หลัง  7  ห้องเรียน  เนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้

    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาล  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  300,000  บาทปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549  ได้สร้างลานกีฬา  จำนวน  1  แห่ง  โดยใช้งบประมาณจากข้าราชการครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  75,000  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอาด  ในการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  โดยใช้งบประมาณ  90,000  บาท

    วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  ทางราชการได้ย้ายนายบดินทร์  อุทกศิริ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทน               นายบุญจันทร์  เขียวคำ

    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  ทางราชการได้ย้ายนายประดับ  มหาโคตร      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองมาแซง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทน

นายบดินทร์  อุทกศิริ

 

แผนที่โรงเรียน

 

 

 

 

  


                   

 

 

 

 

              ปรัชญาการศึกษา
         “นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา”   

แปลว่า  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

 

 

 

             คำขวัญของโรงเรียน
        “วิชาการดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน”

 

 

 

สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า –  ขาว ”

 

อักษรย่อของโรงเรียน
         “ ท.ส.อ. ”

 

 

 

 

 

3.  สภาพชุมชนโดยรวม

ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นสังคมพึ่งพาซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาติและบุคคลใกล้ชิด  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนประกอบอาชีพทำนา  ทำสวนยางพารา  ที่มีฐานะยากจนบางรายอยู่ในสภาวะที่อดอยาก  ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพื้นฐานรวมไปถึงขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน

เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสังคมพึ่งพา  การให้ความช่วยเหลือในหมู่เครือญาติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  กอปรกับมูลเหตุที่มีการอพยพแรงงาน  จึงมีการฝาก   บุตรหลานไว้กับญาติสนิทมิตรสหาย

 

ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
              1.1 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โทรศัพท์ 042-021093   
Website :  http://www.tasa-ad.ictbk.net      E-mail : tasaat660085@gmail.com                  
   1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  6 
             1.3  มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  1)  บ้านท่าสะอาด  หมู่  1  ,2)  บ้านท่าสะอาดใต้  หมู่  11  ,3)  บ้านสมสนุก  หมู่  6  ,4)  บ้านโนนสวาท  หมู่  7  ,5)  บ้านสุขเจริญ  หมู่  12  ,6)  บ้านอุดมพร  หมู่  9  ,7)  บ้านยางชุม  หมู่  5

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
   2.1   ผู้บริหารชื่อ นายประดับ  มหาโคตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

   2.2  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 โรงเรียนบ้านท่าสะอาดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2498 โดยนายอำเภอบึงกาฬเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  และใช้ศาลาการเปรียญวัดภูมิบาล บ้านท่าสะอาด  เป็นสถานที่เรียน  โดยมีนายพจน์  มาลัยตรองเป็นครูใหญ่  มีนักเรียนบ้านท่าสะอาดและบ้านหัวแฮตมาเข้าเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ในปี พ.ศ.  2500  นายพจน์  มาลัยตรอง  และกรรมการหมู่บ้าน  ได้สงวนเนื้อที่  สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนประมาณ  21  ไร่  97  ตารางวา  เมื่อวันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  2501  นายพจน์  มาลัยตรอง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านนาสวรรค์  อำเภอบึงกาฬ  และได้ย้าย นายยงยุทธ  พันธ์พรหม  มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.2502  ทางราชการได้ย้ายนายยงยุทธ์  พันธ์พรหม  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนศึกษาธิการอำเภอเซกา  แล้วได้ย้ายนายสิงห์ทอง  ชูตระกูล  มาเป็นครูใหญ่แทน  ในปีเดียวกันทางสภาตำบลได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่  จำนวน  6,05625  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียน  และเสร็จในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2506  และทางราชการได้ย้ายนายสิงห์ทอง  ชูตระกูล  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  และได้ย้ายนายดำรง  ทะแพงพันธ์  มาดำรงตำแหน่งแทน  ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินจำนวน  15,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคาร  ป.1ซ.  ขนาด  8.50 ´  32  เมตร  จำนวน  4  ห้องเรียน  และมีชาวบ้านร่วมสมทบงบประมาณ  อีก  2,000  บาท

วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2506  ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดภูมิบาลไปเรียนที่สถานที่แห่งใหม่  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านท่าสะอาด”   

      ในปีเดียวกันกรมทางหลวงแผ่นดิน  ไม่มีที่ดินสำหรับปลูกสร้างสำนักงานกรมทางหลวง  จึงได้ขอแบ่งเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่เศษ  โดยตกลงกับกรรมการศึกษาว่า  จะปรับเนื้อที่ให้ทั้งหมด  และหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกจะคืนเนื้อที่ดังกล่าวให้กับทางโรงเรียน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

     พ.ศ.  2507  ครูใหญ่  กรรมการศึกษาและชุมชน  มีมติให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และได้สละงบประมาณเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว  ขนาด  

8 ´  22  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  60,000  บาท  โดยทางราชการสมทบอีก  30,000  บาท  และได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2509   มีนักเรียน  25  คน  และในปีเดียวกันทางราชการได้ย้าย  นายกองศรี  ชารีราษฎร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

   พ.ศ.  2510  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียน  จำนวน  30,000  บาท  และได้นำมาต่อเติมอาคาร  ป.1ซ  อีก  3  ห้องเรียน  รวมเป็น  7  ห้องเรียน  สร้างเสร็จในวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2510  โดยใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

   พ.ศ.  2511  ทางราชการได้ย้าย  นายวีระแมน  สีหะมนตรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย  ที่  528/2512

   พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1ซ.  จำนวนเงิน  45,000  บาท  เป็นการต่อเติมอาคารเรียนเป็น  7  ห้องเรียน  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2515  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  25,000  บาท  สร้างเสร็จในวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ซ.  จำนวน  100,000  บาท  ขนาด  3  ห้องเรียน  แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2515

   พ.ศ.  2517  โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์  ซื้อหิน  ทราย  เป็นเงิน  1,000  บาท  สมทบกับศูนย์อนามัย  เขต 4  ขอนแก่น  สร้างถังเก็บน้ำฝนจำนวน  4  คอลัมน์  แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2517   ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  จำนวน  5,000  บาท  สร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  เป็นเงิน  5,900  บาท  

   พ.ศ.  2526  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน  (กศ.พช.)  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการประมงในโรงเรียน  และในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2526  ทางราชการได้ย้ายนายสมเดช  ปิ่นสูรย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  นายวีระแมน  สีหะมนตรี  ในปีเดียวกัน  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/26  ขนาด  6 ´ 9  ´  4  เมตร  และส้วมแบบองค์การ  2  หลัง  6  ที่ ใช้งบประมาณ  300,000  บาท  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 103  ใช้งบประมาณ  890,000  บาท

   วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529  ทางราชการได้ย้ายนายบุญจันทร์  เขียวคำ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหัวแฮต  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทนนายสมเดช  ปิ่นสูรย์

   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2530  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติงบประมาณ  80,000  บาท  เพื่อสร้างส้วมแบบ  601/26  แล้วเสร็จในเดือนมกราคม  พ.ศ.  2531

    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2542  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  110,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่  และงบประมาณอีก  1,840,000  บาท  ก่อสร้างอาคาร  สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  และได้รื้ออาคารเรียน  แบบ  ป.1ซ.  จำนวน  1  หลัง  7  ห้องเรียน  เนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้

    ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ได้ก่อสร้างอาคารอนุบาล  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  300,000  บาทปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549  ได้สร้างลานกีฬา  จำนวน  1  แห่ง  โดยใช้งบประมาณจากข้าราชการครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  75,000  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอาด  ในการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  โดยใช้งบประมาณ  90,000  บาท

    วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552  ทางราชการได้ย้ายนายบดินทร์  อุทกศิริ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทน               นายบุญจันทร์  เขียวคำ

    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  ทางราชการได้ย้ายนายประดับ  มหาโคตร      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองมาแซง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด  แทน

นายบดินทร์  อุทกศิริ

 

แผนที่โรงเรียน

 

 

 

 

  


                   

 

 

 

 

              ปรัชญาการศึกษา
         “นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา”   

แปลว่า  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

 

 

 

             คำขวัญของโรงเรียน
        “วิชาการดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน”

 

 

 

สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า –  ขาว ”

 

อักษรย่อของโรงเรียน
         “ ท.ส.อ. ”

 

 

 

 

 

3.  สภาพชุมชนโดยรวม

ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นสังคมพึ่งพาซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาติและบุคคลใกล้ชิด  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนประกอบอาชีพทำนา  ทำสวนยางพารา  ที่มีฐานะยากจนบางรายอยู่ในสภาวะที่อดอยาก  ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพื้นฐานรวมไปถึงขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียน

เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสังคมพึ่งพา  การให้ความช่วยเหลือในหมู่เครือญาติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  กอปรกับมูลเหตุที่มีการอพยพแรงงาน  จึงมีการฝาก   บุตรหลานไว้กับญาติสนิทมิตรสหาย

 นายประดับ มหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสะอาด

นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษศรี
นางจีระพรรณ วิณโรจน์
นางเอื้อมเดือน อินทรพาณิชย์
นางกุหลาบทอง พลวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042021093 อีเมล์: tsaschool@Thailand.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุกัญญา กองบุตร โทรศัพท์: 0892744661 อีเมล์: nongkb1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]