โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS

 • ข่าวกิจกรรม
 • คุณธรรมความโปร่งใสสถานศึกษา ITAS
 • O1 โครงสร้างสถานศึกษา
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อานาจหน้าที่
  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q&A
  O9 Social Network
  O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  O11   รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รายภาคเรียน
  O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
  O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16  รายงานผลการสารวจความพึงพอใจให้บริการ
  O17  E–Service
  O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
  O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24  รายงานผลการจัดซื้อจ้างจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุุจริตประจำปี
  O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
  O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  O44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O46  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  O47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจำรัส บุตรพรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประไพพร พรหมโคตร

 • นางปราณปรียา ทุมชะ

 • นายสุจินต์ จันทร์ชมภู

 • นางจำรัส บุตรพรหม
 • แบบสอบถามความพึงพอใจในสถานศึกษา
 • 2. ด้านงบประมาณ
  3. ด้านบริหารงานบุคคล
  4. ด้านบริหารงานทั่วไป
  5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 • 1. ด้านวิชาการ
  2. ด้านงบประมาณ
  3. ด้านบริหารงานบุคคล
  4. ด้านบริหารงานทั่วไป
  5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
 • ช่องทางร้องเรียน
 • cx92q2.th.jpgสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โทรศัพท์: 0810519949 อีเมล์: nongtoom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตธิดา ทิมินกุล โทรศัพท์: 0982413294 อีเมล์: nittimkul@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]