โรงเรียนราชานุบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายดุสิต ยาใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชานุบาล
นางกุลยาภรณ์ ขันทะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชานุบาล
นายประหยัด ส่องเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชานุบาล

นายนิยม สองสีโย
นางเมธาพร อามาตยวงค์
นางปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติ
นางสาวสุตาภัทร การินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054771080 อีเมล์: rachanubannan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสมศรี วรรณวิไลย โทรศัพท์: 0987465837 อีเมล์: rachanubannan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]